Anvendelse Plantning Pleje Hækkens beboere

Historie og forædling

I danske planteskolers regi, er der gennem udført en lang række forsøg for at finde de allerbedste planter til danskernes hække.

Hårdførheden, grenbygning og evnen til at holde bladene længst muligt om vinteren, har været vigtige udvælgelseskriterier, men også modstandskraft mod sygdomme har været højt prioriteret.

Haverum og legeplads


 • År 1500 Ligustrum vulgare er formentlig kommet til Danmark i 1500 tallet.
 • År 1856 blev den udbudt fra Hørsholm planteskole.
 • År 1880 Den vintergrønne Ligustrum vulgare 'Atrovirens' blev introduceret af Späth, Berlin i 1880. Atrovirens kan oversættes" mørk grøn". Det viste sig dog at der fandtes mange forskellige 'Atrovirens' - typer og det var et stort ønske at finde de bedste.
 • År 1963-1970 Forsøg på Hornum forsøgsstation. Indsamling af L. vulgare 'Atrovirens' fra 25 planteskoler som herefter blev udplantet og senere vurderet. Der var især store forskelle på planternes evne til at holde på løvet i vinterperioden. Det viste sig at kun 5 af de indsamlede kloner kunne leve op til de valgte kriterier. En af disse kloner blev udvalgt og fik navnet derfor navnet 'Atrovirens Select.

  Senere forsøg viste dog at den udvalgte klon 'Atrovirens Select' i virkeligheden bestod af flere nærtstående kloner, selvom materialet kom fra samme planteskole, hvilket førte til en ny selektion af én enkelt plante, der blev opformeret og fik navnet 'Atros'

  Ligustrum vulgare 'Atros' er blevet den gængse sort med mørkegrønne blanke blade.

  Nye arter og sorter er kommet til. Et storstilet udvælgelsesprogram omfattende 48 kloner med efterfølgende opformering fra 'enkeltplanter' og udplantning ved forsøgsstationerne Hornum og Blangstedgård samt i Skjern kommune, førte frem til 2 nye sorter af Ligustrum vulgare. ´Listrum' som er løvfældende og 'Liga' som er vintergrøn med mørkegrønne blade, men ikke glinsende som hos 'Atros'

 • År 2003-2007 er udført en større prøvedyrkning under ledelse af Seniorforsker Martin Jensen DJF AU Årslev. Da der havde været en række problemer med svampesygdomme, især grendød, i produktionsleddet, var hoved formålet her at udvælge de mest modstandsdygtige kloner.
Kilde: Poul E. Brander. Træer og Buske i by og land. 2010

Der blev ikke fundet resistente Ligustrum vulgare kloner, der var bedre end de markedsførte. Omvendt viste forsøgene klart at arten Ligustrum ovalifolium er meget modstandsdygtig mod grendød.

Prøveplantningen fra forsøgene findes stadig og er således en god génbank at kunne vende tilbage til i det fortsatte arbejde.Opdateret d. 19.8.2013